Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Else Nørgaard om at sidde i menighedsrådet

Lidt om min tid i menighedsrådet

Der er snart valg til menighedsrådet – derfor vil jeg gerne fortælle lidt om min periode i rådet og håber det kan vække lyst og interesse for at høre mere og eventuelt selv stille op til valget.

Jeg har været frivillig i menighedsrådet i knap 8 år – faktisk siden jeg gik på efterløn i 2012 efter et spændende arbejdsliv som sygeplejerske på skadestue/ modtagelse på Silkeborg Sygehus og som sundhedsplejerske i Silkeborg kommune. De sidste ca. 12 år, var jeg tilknyttet Nørrevangskolen/ Sølystskolen og distriktet deromkring, hvor arbejdet blandt flygtninge og indvandrere var mit speciale.

I eftersommeren 2012 blev jeg opfordret til at stille op til menighedsrådsvalget samme år. Menighedsrådet ved Them og Brande kirker består af 9 folkevalgte medlemmer og præsterne som er fødte medlemmer. For mig blev det begyndelsen på 8 års frivilligt arbejde, som skulle vise sig at være mere betydningsfuldt og interessant, end jeg havde forestillet mig på trods af, at jeg havde 4 års erfaring fra Virklund/ Them menighedsråd tilbage i 80`erne. I menighedsrådet er der brug for folk med mange forskellige kompetencer og min første post blev som medlem af aktivitetsudvalget, hvilket jeg var meget glad for. Udvalget planlægger møder og kirkelige aktiviteter i samarbejde med præsterne, organisten, kirkekulturmedarbejderen, samt er behjælpelig ved udførelsen heraf.

Efter få måneder, opstod der en hændelse, som betød en omrokering i rådet og jeg blev valgt som ny formand. Menighedsrådet fungerer som en bestyrelse, hvor der er forskellige personlige poster – formand, næstformand, kasserer, kontaktperson(personaleleder) og kirkeværge. Desuden er der flere udvalg bl.a. kirke- og kirkegårdsudvalg, menighedsplejeudvalg, økonomi- og personaleudvalg, aktivitetsudvalg og valgudvalg. Man forsøger at sammensætte udvalgene, så de stemmer bedst overens med faglig indsigt og interesse. De personer der vælges til enkeltmandspostene skal også gerne have lyst og interesse i opgaven. Økonomi og personaleudvalg har fødte medlemmer idet udvalget består af formanden, kassereren, kontaktpersonen, kirkeværgen og præsten. 

Ved de offentlige menighedsrådsmøder er formanden mødeleder og skal sørge for den gode stemning og for at alle får ordet. Det er vigtigt, at de enkelte sager bliver bedst mulig belyst, så der kan tages beslutninger på et sagligt grundlag. Desuden er det formanden, der skal sikre, at alle beslutninger effektueres.

Vi har haft mange spændende sager i min tid i rådet. Vi har skullet ansætte nye præster, hvilket var en spændende proces med annoncering, udtagelse bejlere til ”jobsamtale”, lytte til prøveprædikener med efterfølgende samtale om stillingen. Derefter indstilling af den bedst egnede præst til netop vores sogn. Ansættelsen sker af kirkeministeriet – det er sjældent ministeriet går mod menighedsrådets indstilling. Udover to præster har vi gennem årene ansat en graver, en organist og en gravermedhjælper. Det er lærerigt og udfordrende at afdække hvem og hvad vi har brug for, udfærdige en relevant annonce og finde den rette person til den aktuelle stilling. Vi har en dygtig og engageret personalegruppe.

Them kirkegård har måttet gennemgå en nødvendig omlægning, da den efterhånden var fyldt med grusbelagte tomme gravsteder pga. stadig flere kremeringer/ urnebegravelser, som optager mindre plads. Vi havde en landskabsarkitekt til at komme med et forslag ud fra vore tanker og ideer. Them kirkegård fremstår nu mere grøn og parklignende og det er muligt at få en urne eller en kiste nedsat næsten hvor som helst på kirkegården. Ideen er videreført til Brande kirkegård, hvor der ligeledes er fjernet hække og grus og sået græs. Begge vore kirkegårde fremstår smukke, rolige og fredfyldte.

Tillige med har vi fået bygget en materialegård til sten, grus, planter og affald. Den gamle nedrivningsværdige præstegård, som fungerede som maskinhus, har vi fået fjernet. Der er bygget nyt maskinhus og etableret parkeringsplads i området. Det hele falder naturligt ind i omgivelserne og binder præstebolig, kirke og kirkegård sammen, og som en sidegevinst ligger Them museum nu synligt og smukt for enden af den gamle præstegårdshave.

Vi har brugt meget tid på udenomsarealerne, men jeg mener det er vigtigt, at omgivelserne er tidssvarende, for at kirken kan fungere og leve op til formålet: at byde gode vilkår for kirkens liv og vækst således at budskabet kan høres og deles. Der skal døbes børn, der skal undervise små og store konfirmander, mænd og kvinder skal giftes og vore døde skal begraves. Der skal holdes gudstjeneste hver søn – og helligdag. Der skal være plads til morgensang i kirken for både store og små og plads til særlige gudstjenester på hverdagsaftener. Kirken skal være en del af fællesskabet og det sociale liv i sognet. Der skal være oplysende foredrag, musik og sang og gerne nogle praktiske gøremål, der kan skabe fællesskab og mening. Det betyder meget for mig, at være med til at synliggøre kirken, så folk i alle livets faser, kan finde glæde, ro og trøst, tryghed og nærvær i kirken på den ene eller den anden måde. I den kommende periode i menighedsrådet kan der arbejdes mere målrettet med kirkelige aktiviteter, da der ikke skal bruges energi på omlægning og nybygning.

Besøg af medlemmer fra vores venskabsmenighed i Gulbene i Letland har også været et af højdepunkterne i arbejdet, hvor vi har sørget for privat indkvartering, arrangeret udflugter i området og deltaget i internationale kirkedage i Aarhus stift, delt holdninger og meninger, sunget og hygget sammen.

Menighedsrådet er ikke alene om arbejdet ved kirken. Der er en stor gruppe af frivillige, der hjælper med alt det praktiske omkring arrangementerne. Det er med til, at få det hele til at fungere og aflaster menighedsrådsmedlemmerne. Jeg deltager i babysalmesang sammen med andre frivillige.  Vi hjælper med det praktiske og nurser mødrene med brød og frugt, kaffe og the. Det er meget rørende og smukt at se, hvordan mødrene og babyerne lytter og deltager i salmesangen og de forskellige aktiviteter rundt i kirkerummet.

Som menighedsrådsmedlem er du med i et positivt og lærerigt fællesskab – du giver meget og får mere igen.

Skulle du have fået lyst til at vide mere, så kontakt en af præsterne, eller grib fat i en fra menighedsrådet og spørg løs. Den 18. august inviterer vi til offentligt orienteringsmøde om valget og menighedsrådets arbejde. Valgforsamling finder sted d. 15. september, hvor det nye menighedsråd kan vælges af de fremmødte. Them Sogn har fået godkendt en 2 årig valgperiode, som kan gøre deltagelsen i menighedsrådsarbejdet mere overskueligt. Efter 8 år på posten trækker jeg mig tilbage, ligesom flere andre i rådet. Der er brug for nye kræfter, så vores kirke stadig kan udfylde sin vigtige plads i samfundet.

Kom og vær med i et spændende socialt fællesskab omkring Them og Brande kirker.

 

Gjessø, juli 2020. 

Else Nørgaard